Dars #AyatAudio
2AUZU-BI-ALLAH AUR BIS-MI-ALLAH KI TASHREEH
3 1-3
44-7