1) Dunya ke zindagi pay razi rehnay ka anjam:

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Duniya-Ki-Zindagi-Par-Razi-Rehnay-Ka-Anjam.flv” width=”400″ description=”Majlis-e-fikar_1″ player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

2) Dunya main faiday aur nuqsan ka kia matlab hay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Duniya-Main-Faiday-Aur-Nuqsan-Ka-Kia-Matlab-Hay.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

3) Dunya kay talib ka anjam kia ho ga ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Duniya-Kay-Talib-Ka-Anjam-Kia-Ho-Ga.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

4) Maal Aur Aulad nay Agar Allah Ke yad say Ghafil kar dya tu kya hoo ga?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/maal_aur_aulad_nay_agar_Allah_ke_yad_say_Ghafil.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

5) Dunya Ke Zindagi nay jin logon ko dhokay main daal dya hay un ka anjam kya hoo ga ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Dunya_ki_zindagi_nay.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

6) Kya hamari Allah say mulaqat honay wali hay?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kya_hamari_Allah_say_mulaqat_honay_wali_hay.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

7) Kafir kon log hain ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kafir_kon_log_hain.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

8) Kya hum kafir hain ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kya_hum_kafir_hain.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

9) Kia Duniya Ko Maqsad-e-Zindagi Banana Chahiyay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kia_Duniya_Ko_Maqsad_e_Zindagi_Banana_Chahiyay_09.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

10) Kia Duniya Dhokay Ki Jagah Hay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kia_Duniya_Dhokay_Kia_Jagah_Hay_10.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

11) Kia Duniya Main Zindagi Ki Neeyat Hoti Hay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kia_Duniya_Main_Zindagi_Ki_Neeyat_Hoti_Hay_11.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

12) Duniya Main Kitnay Maqtab_e_Fikar Hain ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Duniya_Main_Kitnay_Maqtab_e_Fikar_Hain_12.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

13) Kia Duniya Ko Tarjeeh Daina Munasib Hay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kia_Duniya_Ko_Tarjeeh_Daina_Munasib_Hay_13.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

14) Quran [Part – 1]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Quran_Part_1_17.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

15) Quran [Part – 2]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Quran_Part_2_16.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

16) Quran [Part – 3]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Quran_Part_3_15.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

17) Quran [Part – 4]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Quran_Part_4_14.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

18) Qalb-e-Saleem [Part – 1]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Qalb_e_Saleem_Part_1_23.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

19) Qalb-e-Saleem [Part – 2]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Qalb_e_Saleem_Part_2_22.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

20) Qalb-e-Saleem [Part – 3]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Qalb_e_Saleem_Part_3_21.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

21) Qalb-e-Saleem [Part – 4]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Qalb_e_Saleem_Part_4_20.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

22) Qalb-e-Saleem [Part – 5]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Qalb_e_Saleem_Part_5_19.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

23) Qalb-e-Saleem [Part – 6]

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Qalb_e_Saleem_Part_6_18.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

24) Kia Hum Ghaflat Ki Zindagi Guzar Rahay Hain ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kia_Hum_Ghaflat_Ki_Zindagi_Guzar_Rahay_Hain_24.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

25) Aakhirat Ki Zindagi Kay Liyay Kia Karna Chahiyay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Aakhirat_Ki_Zindagi_Kay_Liyay_Kia_Karna_Chahiyay_25.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

26) Kia Allah Taala Ko Hum Sirf Zarorat Kay Waqat Pukartay Hain ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kia_Allah_Taala_Ko_Hum_Sirf_Zarorat_Kay_Waqat_Pukartay_Hain_26.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

27) Kia Hum Waqai Hidayat Par Hain ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kia_Hum_Waqai_Hidayat_Par_Hain_27.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

28) Insani Rooh Ki Haqeeqat Kia Hay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Insani_Rooh_Ki_Haqeeqat_Kia_Hay_28.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

29) Kia Quran e Kareen Hamari Kamyabi Ki Zamanat Hay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Kia_Quran_e_Kareen_Hamari_Kamyabi_Ki_Zamanat_Hay_29.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

30) Allah Taala Hamain Kis Taraf Mutawajah Kar Raha Hay ?

[hana-flv-player video=”http://www.maarifulquran.org.pk/wp-content/uploads/2013/07/Allah_Taala_Hamain_Kis_Taraf_Mutawajah_Kar_Raha_Hay_30.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]